Ny lov for FK Toten

Norges Idrettsforbund vedtok på Idrettstinget i mai 2019 en ny lovmal for alle norske idrettslag og at denne skulle ha virkning fra 01.01.2020. Forutsatt at tilpasning til den nye lovnormen er eneste endring i idrettslagets lov er det ikke nødvendig med et ekstraordinært årsmøte, styret kan vedta den nye loven som et ordinært styrevedtak. Styret skal deretter informere medlemmene om den nye loven på idrettslagets hjemmeside eller på annen måte.


Den viktigste endringen i den nye lovnormen er for oss at alle idrettslag nå skal ha et eget Kontrollutvalg, med minst to medlemmer og minst ett varamedlem. Kontrollutvalget skal påse at idrettslaget drives i samsvar med gjeldende regelverk, har en forsvarlig økonomistyring, og at midler benyttes i samsvar med bevilgninger og økonomiske rammer. Utvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, avgi uttalelse til saker innenfor sitt arbeidsområde, føre protokoll over møtene sine, avgi beretning til årsmøtet og foreta regnskapsrevisjon. Idrettslag med en omsetning under fem millioner kroner (som oss i FK Toten) trenger ikke egen revisor, denne oppgaven ligger i så fall hos Kontrollutvalget.

Her er den nye loven for FK Toten som ble vedtatt i styremøte 09.12.2019 og trer i kraft 01.01.2020 : Lov FK Toten 2020